Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

 

* Quý Cổ đông vui lòng click chuột vào các mục dưới đây để download các mẫu biểu của Đại hội: 
 
- Xác nhận tham dự
- Giấy ủy quyền
- Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
- Một số nguyên tắc thảo luận tại Đại hội
- Công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
- Kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển của công ty năm 2020
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS
- Báo cáo trích lập các Quỹ năm 2019
- Tờ trình về tỷ lệ chia cổ tức năm 2019
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiềm toán năm 2020
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2020
- Tờ trình về việc thù lao hàng tháng cho HĐQT, BKS năm 2020
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Quy chế bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Quy chế bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025

 

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:
Họ & Tên Sơ yếu lý lịch 
1. Bà Ngô Thu Thúy SYLL
2. Ông Nguyễn Đức Hinh SYLL
3. Ông Mai Văn Tùng SYLL
4. Bà Trần Ngọc Anh Đào SYLL
5. Ông Trần Linh Vĩ SYLL
- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:
Họ & Tên Sơ yếu lý lịch 
1. Ông Huỳnh Đức Trường SYLL
2. Bà Nguyễn Đình Thủy Tiên SYLL
3. Bà Đặng Thị Hồng Loan SYLL

Đối tác

Đăng kiểm

  • DVN
  • BV
  • DKVN
  • NK
  • CCS